Raporty

W zakładce Raporty udostępnione są raporty zawierające:

  • zestawienie złożonych deklaracji i informacji (karta Deklaracje),
  • zestawienie dokonanych wpłat na PFRON (karta Dokonane wpłaty),
  • zestawienie sald inwentaryzacji rocznej (karta Roczna inwentaryzacja).

Raporty z deklaracji i informacji oraz z dokonanych wpłat prezentują informacje o wcześniej złożonych Dokumentach i dokonanych wpłatach. Generowane są przez Fundusz okresowo - raz na miesiąc (pomiędzy 15, a 20 dniem miesiąca).

Raz do roku (do końca pierwszego półrocza następnego roku) dla każdego Pracodawcy udostępniany jest za pośrednictwem Systemu raport sald rocznej inwentaryzacji, który Pracodawca potwierdza lub odrzuca. Odpowiedź na raport Pracodawca powinien złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu. Raport sald rocznej inwentaryzacji wyświetlany jest w postaci formularza statycznego z funkcjonalnością zatwierdzenia zgodności salda lub jego zakwestionowania (przyciski: Zapisz, Zatwierdź, Odrzuć i Anuluj, z możliwością wprowadzenia komentarza w polu tekstowym).