Import INF-U

System e-PFRON2 umożliwia zaimportowanie dokumentów INF-U przygotowanych w programach innych niż e-PFRON2.

Dokument INF-U musi być przygotowany w formacie XML i spakowany do paczki ZIP. Dokument XML musi być zgodny ze schematem XSD (pobierz plik .zip) obowiązujący schemat oraz wykaz reguł).

Importowane dokumenty są weryfikowane za zgodność ze zdefiniowanym plikiem XSD (zawierającym definicje XML Schema). Dodatkowo weryfikowana jest poprawność informacji zawartych w dokumentach, zgodnie z regułami walidacyjnymi obowiązującymi w Systemie e-PFRON2.

Aby zaimportować dokument INF-U należy:

  • Wybrać zakładkę Formularze i okres sprawozdawczy (rok i miesiąc) z list rozwijalnych dla pola Podaj okres, za który chcesz wypełnić dokument – dla celów importu wskazany okres pozostaje bez znaczenia.
  • Wybrać typ dokumentu INF-U z listy rozwijalnej dla pola Wybierz typ dokumentu.
  • Wybrać rodzaj dokumentu (1. Zwykły lub 2. Korygujący) z listy rozwijalnej dla pola Deklaracja i nacisnąć przycisk Dalej – dla celów importu wskazany rodzaj dokumentu pozostaje bez znaczenia.

W celu wybrania pliku do importu należy:

  • Nacisnąć przycisk Wybierz plik. Wyszukać paczkę ZIP, w której znajdują się dokumenty INF-U.
  • Nacisnąć przycisk Importuj.

Na podstawie wskazanej paczki z plikami XML zostanie wygenerowany raport z importu (w formacie TXT), który zawiera szczegółowe informacje na temat wyniku importu poszczególnych dokumentów, w tym:

  • Nazwę pliku zaimportowanego wraz z nadanym numerem referencyjnym.
  • Nazwę pliku niezaimportowanego wraz z opisem błędu.

Wykazane w raporcie błędy należy poprawić w programie, w którym przygotowano dokument, a do ostrzeżeń należy odpowiednio odnieść się w zależności od ich treści (ostrzeżenia nie są błędem importu). Po zamknięciu raportu - bez jego wcześniejszego zapisania - nie będzie można ponownie go pobrać.

Prawidłowo zaimportowane pliki XML zapisane są w zakładce Dokumenty INF-U – bez możliwości ich edycji w Systemie e-PFRON2. Niepoprawne pliki nie zostaną zaimportowane i nie zostaną zapisane w systemie e-PFRON2.

 

Uwaga! W paczce ZIP jednorazowo może być zaimportowanych max. 300 plików XML. Jeżeli plików przeznaczonych do importu jest więcej, należy ponowić czynność importu tyle razy, ile jest to konieczne.