Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)

Dla każdego dokumentu złożonego przez pracodawcę System e-PFRON2 wystawia automatycznie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Jest to rodzaj urzędowego poświadczenia złożenia dokumentu elektronicznego podmiotowi publicznemu.

Na liście Dokumentów złożonych po kliknięciu przycisku Info, a następnie UPP pojawią się opcje umożliwiające podgląd, eksport i wydruk poświadczenia. UPP zawiera informacje związane z wygenerowanym poświadczeniem dla danego dokumentu, takie jak: identyfikator poświadczenia, dane adresata dokumentu, dane nadawcy dokumentu, dane poświadczenia, informacje uzupełniające i dane dotyczące podpisu.