Podpisywanie i wysyłanie dokumentów

Poprawnie wypełniony dokument można złożyć podpisując go posiadanym certyfikatem (generowanie certyfikatu lub rejestrowanie certyfikatu kwalifikowanego opisane są w zakładce Certyfikaty).

Dokument w e-PFRON2 można podpisać i wysłać do PFRON za pomocą:

 • podpisu kwalifikowanego,
 • certyfikatu dedykowanego wygenerowanego w Systemie z wykorzystaniem oprogramowania Java,
 • certyfikatu dedykowanego wygenerowanego w Systemie z wykorzystaniem technologii JavaScript. 

Jeżeli Dokument posiada załączniki (DEK-I-u, INF-U), składany podpis będzie dotyczył wszystkich Dokumentów wchodzących w skład wysyłanej „paczki” (tj. dokumentu podstawowego wraz z załącznikiem/załącznikami). Po podpisaniu Dokument zostaje automatycznie złożony do PFRON, co powoduje jego zablokowanie (brak możliwości edycji).

  

PODPISANIE DOKUMENTU CERTYFIKATEM WYGENEROWANYM W SYSTEMIE e-PFRON2 I WYSŁANIE GO DO PFRON

Podpisywanie z wykorzystaniem oprogramowania Java.

 1. Kliknąć przycisk Złóż do PFRON (w oknie edycji formularza), który uruchamia aplikację służącą do podpisywania Dokumentów (do uruchomienia aplikacji niezbędne jest posiadanie zainstalowanego środowiska Javy (JRE – Java Runtime Environment) w wersji 7 (aktualizacja 45 lub nowsza) albo wersji 8.
 2. Kliknąć przycisk Dalej (w oknie Kreatora składania podpisu elektronicznego).
 3. Kliknąć przycisk Wybierz plik z kluczem prywatnym (w oknie podpisu elektronicznego).
 4. Wskazać lokalizację (folder) pliku z kluczem prywatnym (.PVK). Po wskazaniu pliku i kliknięciu przycisku Otwórz, System wyświetli lokalizację pliku .PVK oraz certyfikatu .CRT - ważne jest aby w tej samej lokalizacji (folderze) znajdowały się oba pliki.
 5. Wprowadzić hasło dostępu do klucza prywatnego i zatwierdzić klikając przycisk OK. System wyświetli informacje o certyfikacie (.CRT) - dla kogo został wygenerowany i termin jego ważności.
 6. Kliknąć przycisk Dalej (w oknie podpisu elektronicznego).
 7. Kliknąć przycisk Zamknij (w oknie składania podpisu) - spowoduje to złożenie podpisu na dokumencie - aplikacja zostanie zamknięta.
 
Podpisywanie w technologii JavaScript.
 1. Kliknąć przycisk Złóż do PFRON (w oknie edycji formularza), który uruchamia aplikację służącą do podpisywania dokumentów.
 2. Wprowadzić hasło dostępu do klucza prywatnego.
 3. Kliknąć przycisk Wybierz plik i wskazać lokalizację (folder) pliku z kluczem prywatnym (.PVK).
 4. Kliknąć przycisk Wybierz plik i wskazać lokalizację (folder) pliku z certyfikatem publicznym (.CRT).
 5. Kliknąć przycisk Podpisz - spowoduje to złożenie podpisu na dokumencie.
Po podpisaniu dokument zostaje automatycznie złożony do PFRON, co powoduje jego zablokowanie (brak możliwości edycji).
Podpisany i wysłany dokument pojawi się na liście Dokumentów złożonych.
 


PODPISANIE DOKUMENTU PODPISEM KWALIFIKOWANYM I WYSŁANIE GO DO PFRON
 1. Kliknąć przycisk Złóż do PFRON (w oknie edycji formularza), który uruchamia aplikację służącą do podpisywania Dokumentów. System uruchomi aplikację służącą do składania elektronicznych podpisów z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego
 2. Upewnić się, że certyfikaty do podpisu i znakowania czasem zostały właściwie wybrane - jeśli wybrane zostały niewłaściwe, należy kliknąć przyciski Wybierz i wskazać właściwe.
 3. Kliknąć przycisk Podpisz.
 4. Wpisać kod PIN w polu Wprowadź PIN do klucza.
 5. Zatwierdzić wpisany kod klikając przycisk Akceptuj.
 6. Zamknąć okno informujące o statusie podpisania klikając przycisk Zakończ.
 7. Zamknąć okno z podsumowaniem operacji klikając przycisk OK.
Po podpisaniu dokument zostaje automatycznie złożony do PFRON, co powoduje jego zablokowanie (brak możliwości edycji). 
Podpisany i wysłany dokument pojawi się na liście Dokumentów złożonych.