Logowanie do Systemu

Aby zalogować się do Systemu e-PFRON2 należy wejść na stronę Systemu (https://pracodawca.e-pfron.pl) i z menu wybrać zakładkę Zaloguj.

Pojawi się okno logowania do Systemu, w którym należy podać LoginHasło dostępu do Systemu oraz Numer w rejestrze PFRON Pracodawcy.

Login (unikalny identyfikator Korzystającego) jest generowany automatycznie w procesie zgłaszania Administratora (opis w zakładkach Pierwsze kroki - Zgłoszenie Administratora) lub dodawania nowego Korzystającego (opis w zakładkach Użytkownicy - Dodawanie Korzystających).

Hasło dostępu do Systemu definiowane jest przez Korzystającego w procesie zgłaszania Administratora (opis w zakładkach Pierwsze kroki - Zgłoszenie Administratora) lub dodawania nowego Korzystającego (opis w zakładce Użytkownicy - Dodawanie Korzystających).

Numer w rejestrze PFRON jest identyfikatorem Pracodawcy w PFRON (opis w zakładce Pierwsze kroki - Pracodawca w PFRON i Pierwsze kroki - Zgłoszenie Pracodawcy).

Po poprawnym zalogowaniu się w Systemie widoczne są następujące informacje:

  • Jesteś zalogowany jako - imię i nazwisko zalogowanego,
  • Poziom dostępu - poziom przysługujących uprawnień,
  • Numer w rejestrze PFRON - identyfikator Pracodawcy w ewidencji PFRON,
  • Ostatnie udane logowanie - data i godzina ostatniego udanego logowania,
  • Ostatnie nieudane logowanie - data i godzina ostatniej nieudanej próby logowania.

 

Uwaga! Przy pierwszym logowaniu System wymusza zmianę hasła podanego podczas zgłaszania Administratora (ZAP) lub podczas dodawania nowego Korzystającego.

Uwaga! Należy systematycznie dokonywać zmiany hasła oraz nie należy udostępniać go innym osobom.

Uwaga! Przy pierwszym logowaniu należy zaakceptować warunki korzystania z Systemu e-PFRON2, potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w zakresie wpłat obowiązkowych, zaakceptować zasady składania oświadczenia woli w Systemie e-PFRON2.

  

Aby wylogować się z Systemu należy z menu Systemu kliknąć zakładkę Wylogowanie.