Dostęp do Systemu

UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA PRZESŁANEGO W FORMIE PAPIEROWEJ

Po kliknięciu przycisku Wyślij do PFRON pojawia się okno, które umożliwia wydrukowanie Zgłoszenia Pracodawcy (DEK-Z albo INF-Z ) oraz Zgłoszenia Administratora / Pełnomocnika (ZAP).

W celu uzyskania dostępu do Systemu na podstawie papierowej formy zgłoszeń należy:

  • Wydrukować zgłoszenia.
  • Opatrzyć je pieczątką firmową Pracodawcy, imienną pieczątką/pieczątkami oraz podpisem osoby/osób umocowanych do reprezentowania Pracodawcy.
  • Przesłać na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "e-PFRON2".

Powyższe nie dotyczy Zgłoszeń opatrzonych podpisem kwalifikowanym.

Uwaga! Pracodawca może dokonać zgłoszenia poprzez pełnomocnika - wraz ze zgłoszeniami należy również przesłać stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego albo notarialnie za zgodność z oryginałem) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłata skarbowa winna być wniesiona na rachunek bankowy, którego numer dostępny jest na stronach internetowych m.st. Warszawy - Dzielnica Wola. Opłaty skarbowej nie uiszczają jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, pełnomocnik będący małżonkiem, wstępnym, zstępnym oraz rodzeństwo mocodawcy, pełnomocnik do podpisywania deklaracji i informacji składanych wyłącznie w formie elektronicznej (art. 4 i 7 ustawy o opłacie skarbowej). PFRON po otrzymaniu powyższych dokumentów oraz zweryfikowaniu danych potwierdza nadanie Pracodawcy Numeru w rejestrze PFRON oraz aktywację Administratora poprzez wiadomość przesłaną drogą elektroniczną na adres wskazany w ZAP.

Uwaga! Administrator może zalogować się do Systemu za pomocą nadanego podczas zgłaszania loginu i wybranego hasła po otrzymaniu z PFRON informacji o nadaniu numeru i aktywacji uprawnień Administratora.

UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU Z WYKORZYSTANIEM PODPISU KWALIFIKOWANEGO

W przypadku wybrania przycisku Podpisz kwalifikowanym i wyślij do PFRON, System uruchomi aplikację służącą do składania pod Zgłoszeniem Pracodawcy (DEK-Z albo INF-Z) oraz Zgłoszeniem Administratora / Pełnomocnika (ZAP) podpisów z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego.

W celu uzyskania dostępu do systemu z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego na zgłoszeniach należy:

  • Upewnić się, że certyfikat do podpisu i znakowania czasem zostały właściwie wybrane - jeśli wybrane zostały niewłaściwe, należy kliknąć przycisk Wybierz i wskazać właściwe.
  • Kliknąć przycisk Podpisz.
  • Wpisać kod PIN w polu Wprowadź PIN do klucza.
  • Zatwierdzić wpisany kod klikając przycisk Akceptuj.
  • Zamknąć okno informujące o statusie podpisania klikając przycisk Zakończ.
  • Zamknąć okno z podsumowaniem operacji klikając przycisk OK.

Składanie podpisu przebiega w dwóch etapach (jeśli składane są jednocześnie zgłoszenia Pracodawcy i Administratora) - pierwszy, to składanie podpisu pod Zgłoszeniem Pracodawcy (DEK-Z albo INF-Z), - drugi, to składanie podpisu pod Zgłoszeniem Administratora / Pełnomocnika (ZAP).

PFRON po złożeniu powyższych dokumentów oraz zweryfikowaniu danych potwierdza nadanie Pracodawcy Numeru w rejestrze PFRON oraz aktywację Administratora poprzez wiadomość przesłaną drogą elektroniczną na adres wskazany w ZAP.

Uwaga! Złożenie podpisu kwalifikowanego pod zgłoszeniami jest równoważne złożeniu podpisu odręcznego i eliminuje konieczność drukowania, podpisywania i wysyłania do PFRON zgłoszeń w formie papierowej.

Uwaga! Administrator może zalogować się do Systemu za pomocą nadanego podczas zgłaszania loginu i wybranego hasła po otrzymaniu z PFRON informacji o nadaniu numeru i aktywacji uprawnień Administratora.

 

Kontakt z infolinią.