Ulgi we wpłatach na PFRON, a centralizacja VAT

Pojęcia sprzedającego i nabywcy użyte w art .22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.) - nie jest tożsame z pojęciami sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o VAT. Dlatego stronami kooperacji uprawniającymi do obniżenia wpłat na PFRON potencjalnie mogą być jednostki objęte centralizacją VAT oraz wewnętrzne jednostki organizacyjne będące pracodawcami w rozumieniu art.3 kodeksu pracy i spełniające warunki określone w art. 22 ustawy o rehabilitacji.
Zgodnie z art. 22 ust. 10a ustawy o rehabilitacji - aby nabywcami obniżenia wpłat mogły być jednostki podlegające centralizacji VAT czy też jednostki wewnętrzne - ich dane muszą być ujawnione na fakturze dokumentującej zakup uprawniający do obniżenia we wpłatach na PFRON.
W celu poprawnego wypełnienia informacji INF-U dla nabywcy będącego jednostką wewnętrzną (np. oddziałem spółki) lub podlegającego centralizacji VAT (np. szkoły, MOPS, urzędu gminy, biblioteki gminnej) należy:

  • w części "Dane ewidencyjne i adres nabywcy" - wykazać dane jednostki wewnętrznej lub podlegającej centralizacji VAT z numerem NIP (poz.15) jako płatnika podatków i składek ZUS,
  • w części "Uwagi" - dodatkowo wykazać dane jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, miasta, powiatu) lub jednostki centralnej (np. spółki), na którą wystawioną fakturę - zgodnie z fakturą.

Jeśli nabywcą usług lub produkcji są jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - jak np. Urząd Miasta czy Administracja Mieszkań Komunalnych, a ich dane widnieją na fakturze obok danych jednostki samorządu terytorialnego (np. Gminy, Miasta, Powiatu) - to nabywcą w wystawianej informacji INF-U będzie jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, której NIP i Regon można uzyskać w każdy dostępny sposób.
Określenie struktury (poz. 5 i 18 informacji INF-U) oznacza, że:

1 - dotyczy jednostek podlegających centralizacji VAT (np. szkoła, urząd gminy, miejski zakład komunalny), gdzie nabywcą w rozumieniu ustawy o VAT oraz widniejącym na fakturze jest jednostka samorządu terytorialnego (np. gmina, miasto, powiat),
2 - dotyczy jednostek wewnętrznych (np. oddziału spółki), gdzie nabywcą w rozumieniu ustawy o VAT oraz widniejącym na fakturze jest jednostka centralna (np. spółka),
0 - dotyczy pozostałych jednostek, innych niż wymienione powyżej.