Pracodawcy korzystający z obniżenia wpłat na PFRON (załącznik DEK-I-u)

Pracodawcy składający deklaracje DEK-I-0, DEK-I-a oraz DEK-I-b, którzy chcą skorzystać z obniżenia wpłat na PFRON na podstawie informacji o kwocie obniżenia, o której mowa w art. 22 ustawy o rehabilitacji* powinni wypełnić załącznik – deklarację DEK-I-u.

Aby otworzyć załącznik DEK-I-u należy w deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a lub DEK-I-b w części D. Rozliczenie wpłaty poniżej sekcji D.1. zaznaczyć pole Pracodawca, który korzysta z obniżenia wpłat na PFRON. Spowoduje to dodanie załącznika DEK-I-u, który dostępny jest poprzez zakładkę na górze formularza.

Aby skorzystać z obniżenia we wpłatach należy wypełnić część C deklaracji DEK-I-u.

Uwaga! Należy wykazać wszystkie posiadane przez pracodawcę informacje o kwocie obniżenia, które nie zostały dotychczas w całości wykorzystane lub nie przedawniło się uprawnienie do ich wykorzystania. W przypadku informacji, do których nabywca nabył prawo:

  • Przed 1 stycznia 1999 r – uprawnienie do wykorzystania informacji przedawnia się z dniem 30 czerwca 2017 r.
  • Od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2016 r. - uprawnienie do wykorzystania informacji przedawnia się po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji, jednak nie później niż z dniem 30 czerwca 2017 r.
  • Po dniu 30 czerwca 2016 r. – uprawnienie do wykorzystania informacji przedawnia się po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania informacji.

W części C.1. należy podać dane o sprzedającym: NIP, REGON oraz pełną nazwę.

W części C.2. należy podać datę uzyskania informacji (wpływu do pracodawcy). W pozycji 23, 32, 41, 50, 59 należy:

  • wybrać 1, jeżeli pracodawca uzyskał informację do 31 grudnia 1998 r. albo,
  • wybrać 2, gdy informację uzyskał od dnia 1 stycznia 199 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. albo,
  • wybrać 3, gdy informację uzyskał po tej dacie.


Pozycja 24, 33, 42, 51, 60 Nabyte obniżenie

Należy wpisać kwotę nabytego obniżenia wykazaną w informacji o obniżeniu wpłat przekazanej przez sprzedającego. Nie należy uwzględniać informacji o kwocie obniżenia, jeżeli zostało ono w całości wykorzystane w poprzednich okresach, albo uprawnienie do obniżenia wpłat uległo przedawnieniu (dla informacji otrzymanych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2016 r. data uzyskania informacji o kwocie obniżenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty wykorzystania informacji – składanie deklaracji, dla informacji otrzymanych po 30 czerwca 2016 r. data uzyskania informacji o kwocie obniżenia nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty wykorzystania informacji – składanie deklaracji).

Pozycja 25, 34, 43, 52, 61 Przysługujące obniżenie

Należy wpisać kwotę obniżenia wpłat w części niewykorzystanej w poprzednich okresach (nabyte obniżenie minus dotychczas wykorzystane obniżenie). Nie należy uwzględniać obniżenia, jeżeli uprawnienie do obniżenia wpłat uległo przedawnieniu (dla informacji otrzymanych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2016 r. data uzyskania informacji o kwocie obniżenia nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty wykorzystania informacji – składanie deklaracji, dla informacji otrzymanych po 30 czerwca 2016 r. data uzyskania informacji o kwocie obniżenia nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty wykorzystania informacji – składanie deklaracji).

Pozycja 26, 35, 44, 53, 62 Wykorzystane obniżenie

Należy wpisać kwotę obniżenia wpłat, którą pracodawca chce wykorzystać do obniżenia wpłaty należnej w okresie sprawozdawczym wskazanym w poz. 14. Wpłata należna wykazana jest w deklaracji podstawowej DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b, do której załącznikiem jest deklaracja DEK-I-u.

Uwaga! W formularzu DEK-I-u nie występuje pozycja Pozostała kwota obniżenia wpłat, dlatego składający deklarację powinien zapamiętać kwotę obniżenia pozostałą do wykorzystania w kolejnych okresach, aby wpisać ją w następnym miesiącu w deklaracji DEK-I-u w pozycji Przysługujące obniżenie w sekcji dotyczącej przedmiotowej informacji.

 

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.