Dane o zatrudnieniu w informacji INF-1

W części C.1 informacji INF-1 pracodawca wykazuje wyłącznie pracowników (w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, nie należy wykazywać tu niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej):

  • w pozycjach 17 i 19 należy wskazać zatrudnienie ogółem odpowiednio w etatach i osobach;
  • w pozycjach 22, 28 oraz 24, 30 oraz 25, 31 oraz 26, 32 należy wykazać pracowników niepełnosprawnych w etatach oraz osobach posiadających orzeczenia odpowiednio o stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim oraz bez ustalonego stopnia niepełnosprawności;
  • w pozycjach 21, 27 oraz 23 i 29 należy wykazać niepełnosprawnych pracowników ze szczególnymi schorzeniami (są wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 roku w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.).

Orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O, 06-E oraz 01-U nie wymagają dodatkowego zaświadczenia lekarza. W przypadku orzeczeń z innymi kodami niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające wystąpienie szczególnego schorzenia.

W części C.2. informacji INF-1:

  • w pozycji 33 należy wpisać stan dzieci, wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy wykazany w ostatnim zestawieniu zbiorczym przekazywanym na podstawie przepisów o systemie informacji oświatowej lub w sprawozdaniu na podstawie przepisów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, złożonym w roku poprzedzającym rok wykazany w poz. 14.2. Jeżeli w roku poprzedzającym rok wykazany w poz. 14.2. składający nie miał obowiązku wykazywania tego stanu lub stan ten był równy 0, to w poz. 33 należy wykazać 0,01;
  • w pozycjach 34-40 należy wykazać rzeczywisty stan dzieci, wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy. Poz. 34 = poz. 35 + poz. 36 + poz. 37 + poz. 38 + poz. 39 + poz. 40.

W części C.3 informacji INF-1:

  • w pozycjach od 41 do 48 - pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej oraz pracodawcy korzystający z uprawnienia do zwolnienia z obowiązku odprowadzania części lub całości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wykazują niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej odpowiednio do posiadanego stopnia niepełnosprawności; - pozostali pracodawcy wykazują w tych pozycjach wartość „0” (zero);
  • w pozycjach od 49 do 56 - pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej wykazują pracowników oraz wykonawców pracy nakładczej (stosuje się wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 ustawy), którzy są osobami niewidomymi, upośledzonymi umysłowo lub chorymi psychicznie, (orzeczenie stopień znaczny lub umiarkowany z kodem 04-O, 01-U oraz 02-P, stopień lekki 02-P); - pozostali pracodawcy wykazują w tych pozycjach wartość „0” (zero);
  • w pozycjach 57 i 59 pracodawcy wykazują wyłącznie pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności (stosuje się wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 ustawy);
  • w pozycjach 58 i 60 pracodawcy wykazują wyłącznie pracowników (stosuje się wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 ustawy) posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy są osobami niewidomymi, upośledzonymi umysłowo, chorymi psychicznie, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz z epilepsją (orzeczenie z kodem 04-O, 01-U, 02-P, 12-C lub 06-E).