INF-1-u – informacja miesięczna o informacjach o kwocie obniżenia wpłat na PFRON

Informację INF-1-u sporządza pracodawca (sprzedawca), o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, który wystawił informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Sprzedawca składa do PFRON informacje INF-1-u (wraz z załączonymi kopiami informacji INF-U), w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystawił nabywcy informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U), poprzez system e-PFRON2 lub w formie papierowej na adres Biura PFRON w Warszawie.

•    Okres sprawozdawczy w INF-1-u (pozycja 14).
Okresem sprawozdawczym jest miesiąc i rok, w którym sprzedawca wystawił informacje o kwocie obniżenia wpłat INF-U.
Nie można podpisać i wysłać elektronicznie informacji INF-1-u przed upływem okresu sprawozdawczego wskazanego w pozycji 14 - tzn. nie wcześniej niż pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy. 
Informacje INF-1-u można złożyć w formie elektronicznej poprzez system e-PFRON2, jeżeli wszystkie Informacje INF-U wystawione w trakcie okresu sprawozdawczego (pozycja 14 informacji INF-1-u oraz pozycja 39 informacji INF-U) zostały wygenerowane za pomocą systemu e-PFRON2.

•    Składanie informacji zwykłych albo korygujących (pozycja 15).
Za jeden okres sprawozdawczy można sporządzić tylko jedną (pierwszą) informację INF-1-u zwykłą, kolejne muszą być korygujące. 

Uwaga! Każde INF-U, bez względu na to, czy jest dokumentem zwykłym czy korygującym, w pozycji 39 wypełni się okresem bieżącym, i zostanie przesłane do PFRON z informacją INF-1-u w miesiącu następnym.

Za pomocą systemu e-PFRON2 składając Informacje INF-1-u automatycznie dokonuje się złożenia informacji INF-U wygenerowanych w systemie e-PFRON w danym okresie sprawozdawczym.

 

05.07.2016 r.